Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Image Image

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Zdeněk Kulda

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.ekopelety.cz

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Prodávající

Prodávajícím je společnost Zdeněk Kulda, identifikační číslo 40899233, se sídlem Mokrovraty 206, 262 03, Nový Knín, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Příbrami (dále jen „Prodávající“). Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové stránce www.ekopelety.cz (dále jen „Internetová stránka“).

1.2. Kupující

Kupujícím je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má plnou svéprávnost, jakož i právní osobnost a která učinila Prodávajícímu Objednávku (dále jen „Kupující“). Kupující může být:

1.2.1. spotřebitel, kterým se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání činí Objednávku (dále jen „Kupující spotřebitel“), a

1.2.2. podnikatel, kterým se rozumí ten, kdo samostatně, na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „Kupující podnikatel“). Za Kupujícího podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Kupujícího podnikatele. Kupujícím podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v Objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se považuje za Kupujícího podnikatele.

1.3. Prodávající a Kupující jsou dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran při prodeji Zboží a v aktuálním znění, které se nachází na Internetových stránkách, jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.

2.2. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím podnikatelem neupravené těmito Podmínkami se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.3.Prodávající je oprávněn znění těchto Podmínek kdykoli měnit. Nové aktuální znění Podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich umístění na Internetových stránkách.

3.DEFINICE POJMŮ

3.1. Níže uvedené pojmy psané s velkými počátečními písmeny mají v těchto Podmínkách následující význam:

„Ceník dopravy“

znamená dokument vydávaný Prodávajícím, který je umístěný na Internetové stránce (přesněji v současnosti www.ekopelety.cz/doprava), a který stanovuje výši cen jednotlivých služeb Prodávajícího spojených s prodejem a dodáním Zboží, přičemž pro Kupujícího je závazné znění v době doručení Objednávky Prodávajícímu; veškeré částky jsou přitom uvedeny s DPH.

„Internetové stránky“

jsou webovou adresou www.ekopelety.cz, na níž je zveřejněno Zboží a na níž je možné učinit Objednávku;

„Kupní cena“

znamená kupní cenu Zboží, která je u příslušného druhu Zboží uvedena Prodávajícím na Internetových stránkách včetně daně z přidané hodnoty; Kupní cena je platná v době doručení objednávky Prodávajícímu.

„Kupující“

je kterákoli osoba uvedená v článku 1.2 těchto Podmínek, která uzavřela, resp. hodlá uzavřít, s Prodávajícím Smlouvu.

„Kupující podnikatel“

je osoba uvedená v článku 1.2.2 těchto Podmínek;

„Kupující spotřebitel“

je osoba uvedená v článku 1.2.1 těchto Podmínek;

„Manipulační poplatky“

znamená poplatky za poskytnutí služeb souvisejících s dodáním Zboží (včetně dopravy), jejichž výše je uvedena v Ceníku služeb a poplatků;

„Místo dodání“

­­znamená místo na území České republiky určené Kupujícím v Objednávce, ve kterém se uskutečňuje dodání Zboží.

„Objednávka“

znamená akceptaci (učiněnou Kupujícím na Internetové stránce, tj. prostřednictvím elektronické komunikace na dálku) nabídky Prodávajícího na uzavření Smlouvy umístěné na Internetových stránkách, jak je podrobně specifikováno v článku 5 těchto Podmínek;

„Osobní údaje“

jsou údaje popsané v článku 12.1 těchto Podmínek;

„Podmínky“

znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky, které se obě Smluvní strany zavazují dodržovat;

„Potvrzení objednávky“

je samostatný dokument Prodávajícího doručený Kupujícímu elektronicky formou komunikace na dálku.

„Prodávající“

je právnická osoba uvedená v článku 1.1 těchto Podmínek, která soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost a za účelem dosažení zisku prodává Zboží;

„Smlouva“

je kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;

„Smluvní strany“

jsou osoby uvedené v článku 1.3 této Smlouvy;

„Zboží“

znamená jakoukoli movitou věc, která je Prodávajícím zveřejněna na Internetových stránkách; v souvislosti s Objednávkou je tím míněno konkrétní zboží objednané Kupujícím, jež se má stát předmětem Smlouvy;

3.2. Výše uvedené pojmy mají popsaný význam bez ohledu na to, zda jsou uváděny v jednotném či množném čísle.

4. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

4.1. V souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů tímto Prodávající před uzavření Smlouvy sděluje Kupujícímu spotřebiteli, že:

4.1.1. totožnost Prodávajícího je uvedena v článku 1.1 těchto Podmínek, kontaktní údaje Prodávajícího jsou zveřejněny v příslušné sekci na Internetových stránkách;

4.1.2. označení Zboží, jeho vlastností, Kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty, jakož i případných dalších daní a poplatků, jsou uvedeny na Internetové stránce,

4.1.3. náklady na dopravu Zboží do Místa dodání, jakož i další Manipulační poplatky se odvíjí od množství Zboží, vzdálenosti dopravy a způsobu manipulace se Zbožím, jsou uvedeny v Ceníku služeb a poplatků na webové stránce www.ekopelety.cz/doprava. Cena dopravy je zároveň uvedena v nákupním košíku po zadání místa dodání.

4.1.4. právo odstoupit od Smlouvy je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit u Prodávajícího ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí Zboží, přičemž takové odstoupení musí ve stanovené lhůtě odeslat Prodávajícímu na email info@ekopelety.cz; podrobnější úprava je uvedena v článku 11 těchto Podmínek,

4.1.5. v případě odstoupení od Smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží v případě, že Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

4.1.6. Kupující je povinen zaplatit celou Kupní cenu, včetně všech souvisejících poplatků před převzetím Zboží;

4.1.7. práva Kupujícího spotřebitele jsou upravena v článku 11 těchto Podmínek;

4.1.8. předmětem Smlouvy není opakované plnění, ani Smlouva není uzavřena na dobu neurčitou.

4.2. Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy, který je věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

4.3. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Komunikačním jazykem ve věcech Smlouvy je čeština.

4.5. Smlouva bude u Prodávajícího uchována v elektronické podobě po dobu 5 let od jejího uzavření s Kupujícím a Kupující ani žádná třetí osoba k ní po celou tuto dobu nebude mít přístup. Kupujícímu bude odesláno znění Smlouvy v rámci Potvrzení objednávky bezprostředně po učinění Objednávky. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.6. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.7. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle aktuálního sídla Prodávajícího.

4.8. Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

4.9. Prodávající je oprávněn prodej Zboží nebo služeb na Internetových stránkách kdykoli pozastavit či ukončit. Zároveň si vyhrazujeme právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Kupujících či třetích osob k Internetovým stránkám.

5. OBJEDNÁVKA

5.1. Kupující objednává u Prodávajícího konkrétní Zboží z nabídky Prodávajícího uvedené na Internetových stránkách závaznou Objednávkou.

5.2. V Objednávce Kupující uvede zejména:

5.2.1. název Zboží (automaticky se vyplní do Objednávky po vložení do virtuálního nákupního košíku);

5.2.2. množství Zboží;

5.2.3. konkrétní specifikaci Místa dodání Zboží,

5.2.4. způsob dodání Zboží (vykládky Zboží);

5.2.5. způsob platby Kupní ceny;

5.2.6. Osobní údaje;

5.2.7. další údaje nutné k uskutečnění prodeje Zboží.

5.3. Objednávku Kupující učiní Prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu na Internetových stránkách. Objednávka je učiněna po vyplnění veškerých vyžadovaných údajů jejím závěrečným potvrzením Kupujícím.

5.4. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to zejména za účelem opravy chyb vzniklých při zadávání dat do Objednávky.

5.5. Kupující je v Objednávce povinen uvést pouze pravdivé a aktuální údaje včetně údajů o oprávněnosti učinit Objednávku jménem či na účet uvedeného Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Kupujícímu z důvodu uvedení nepravdivých či neaktuálních údajů v Objednávce.

5.6. Učiněním Objednávky Kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat. Kupující podnikatel souhlasí s vyloučením ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

5.7. Objednávka se považuje za doručenou Prodávajícímu okamžikem, kdy příslušné elektronické prostředky Prodávajícího zaznamenají učinění Objednávky Kupujícím za předpokladu, že Objednávka není ze strany Prodávajícího v tomto okamžiku odmítnuta.

5.8. Doručením Objednávky Prodávajícímu (není-li odmítnuta) se považuje Smlouva za uzavřenou. Objednávka s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.

5.9. Kupující učiněním Objednávky výslovně prohlašuje a zaručuje Prodávajícímu, že:

5.9.1. má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění k uzavření Smlouvy a plnění svých povinností podle Smlouvy;

5.9.2. na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani u něj neexistuje hrozící úpadek ve smyslu ustanovení § 3 odstavec 5 insolvenčního zákona; neexistují žádná neukončená řízení v souvislosti s konkurzem, narovnáním, likvidací, reorganizací, oddlužením či jakýmkoliv dalším řízením (včetně zahraničních úprav), které by mohlo obecně omezit práva věřitelů Kupujícího a které by mohlo mít dopad na Kupujícího či jakákoliv jeho aktiva;

5.9.3. proti Kupujícímu ani na jeho majetek nebyla prohlášena exekuce ani výkon rozhodnutí a Kupující není ani jinak omezen v nakládání se svým majetkem;

5.9.4. neexistuje a nebude existovat žádná skutečnost, pro kterou by mohla kterákoli třetí osoba ve lhůtách stanovených právními předpisy podle kteréhokoli právního předpisu odporovat právnímu jednání Kupujícího, kterým je uzavření Smlouvy, tj., zejména Kupující uzavřením Smlouvy nezkracuje žádného ze svých věřitelů ani nemrhá svým majetkem;

5.9.5. je plně svéprávný, k řádnému uzavření, účinnosti ani plnění Smlouvy Kupujícím není třeba žádných souhlasů či schválení ze strany třetích stran ani není třeba žádných správních ani jiných veřejnoprávních povolení, oznámení či souhlasů, jejichž nedostatek by způsoboval neplatnost Smlouvy, nebo které měl Kupující obdržet v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, a které by nebyly dodrženy.

6. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

6.1. Prodávající bez zbytečného odkladu od doručení Objednávky, zašle Kupujícímu v souladu s článkem 14 těchto Podmínek Potvrzení objednávky.

6.2. Potvrzení objednávky bude obsahovat (alespoň ve formě odkazu):

6.2.1. text Smlouvy, vycházející z řádně vyplněné Objednávky a těchto Podmínek,

6.2.2. zvolí-li Kupující platbu Kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem, číslo bankovního účtu pro zaplacení Kupní ceny a variabilní symbol pro platbu,

6.2.3. aktuální znění těchto Podmínek ke dni uzavření Smlouvy,

6.2.4. aktuální znění Ceníku služeb a poplatků ke dni uzavření Smlouvy

6.3. Prodávající je oprávněn zejména odstoupit od Smlouvy v případě, že:

6.3.1. Kupující nezaplatí řádně a včas Kupní cenu či její navýšení dle článku 8.6 těchto Podmínek,

6.3.2. Kupující nepřevezme Zboží, nebo nepotvrdí termín doručení,

7. PŘEDMĚT SMLOUVY

7.1. Na základě Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží podrobně specifikované v Objednávce a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.

8. KUPNÍ CENA A JEJÍ ZAPLACENÍ

8.1. Kupní cena Zboží uvedená na Internetových stránkách (resp. v Objednávce) v okamžiku učinění Objednávky Kupujícím je platná, nicméně může podléhat případným změnám dle článku 8.6 této Smlouvy.

8.2. Kupující je povinen v Objednávce zvolit a určit některý z následujících způsobů platby Kupní ceny:

8.2.1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený u banky v České republice, nebo

8.2.2. v hotovosti nebo platební kartou při převzetí Zboží, nebo

8.2.3. platební kartou po internetu po učinění Objednávky.

8.2.4. případně jinými způsoby zaplacení umožněnými v rámci Objednávky.

8.3. V případě, že si Kupující zvolí platbu Kupní ceny bezhotovostním převodem podle článku 8.2.1 těchto Podmínek, je povinen zaplatit Kupní cenu do 7 dnů ode dne doručení Potvrzení objednávky. V případě prodlení se splněním povinnosti podle věty první tohoto článku je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.4. V případě, že si Kupující zvolí platbu Kupní ceny platební kartou po internetu podle článku 8.2.3 těchto Podmínek, je Kupní cena splatná do 3 dnů ode dne doručení Potvrzení objednávky Kupujícímu. Po dokončení Objednávky bude Kupující přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje a provede platbu. V případě prodlení se splněním povinnosti podle věty první tohoto článku je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.5. Smluvní strany se dále dle ustanovení § 2154 a násl. občanského zákoníku dohodly, že změní-li se od uzavření Smlouvy do doby dodání Zboží ceny jakékoli z účelně vynaložených nákladů Prodávajícího na pořízení nebo výrobu Zboží (zejména ceny materiálu nebo komponentů), bude Kupní cena upravena o celou výši takového případného zvýšení uvedených nákladů. Prodávající je povinen o takové skutečnosti informovat Kupujícího. Kupující je v případě, že dojde k podstatnému zvýšení Kupní ceny oprávněn odstoupit od Smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení Prodávajícího o skutečnosti, že se zvýšily náklady dle první věty tohoto článku a změnila se výše Kupní ceny. Ve stejné lhůtě je Kupující povinen zaplatit rozdíl mezi původní výší Kupní ceny a její výše navýšené dle první věty tohoto článku.

8.6. V případě, že Kupující učiní a dokončí Objednávku (tj. i zaplatí uvedenou Kupní cenu) během účinnosti tohoto článku Podmínek, platí níže uvedené:

8.6.1. Kupující je oprávněn určit – v rámci poznámek k Objednávce - termín dodání Zboží (ne dříve než nejbližší možný předpokládaný termín a nejdéle do šesti kalendářních měsíců ode dne učinění a dokončení Objednávky);

8.6.2. v případě, že Kupující určí termín dodání Zboží tak, že bude určen kdykoli po dvou kalendářních měsících ode dne učinění a dokončení Objednávky, bude Kupní cena upravena dle výše uvedené pro konkrétní Zboží ke dni jeho určeného dodání (nebo poslední taková uvedená Kupní cena), přičemž sleva dle tohoto článku Podmínek se přitom použije i pro případy, kdy bude Zboží doručováno v budoucnu (v termínu stanoveném Kupujícím dle tohoto článku) a odečte se od Kupní ceny (případně stanovené dle článku 8.7.3 výše ke dni vybraného doručení Zboží nebo případě poslední uvedené výše Kupní ceny v případě, že by se Zboží nenabízelo k takovému dni). V případě, že takto stanovená Kupní cena snížená o slevu dle tohoto článku bude vyšší než výše Kupní ceny zaplacená Kupujícím při dokončení Objednávky, je Kupující povinen doplatit takový rozdíl nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, který vybral jako termín doručení Zboží. Pokud bude Kupní cena podstatným způsobem zvýšena, je Kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

9.1. Místem dodání může být pouze místo na území České republiky. Kupující je povinen v Objednávce zvolit a určit některý z možných způsobů dodání a vykládky Zboží.

9.2. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu:

9.2.1. ve lhůtě uvedené na webové stránce www.ekopelety.cz v den vytvoření objednávky, pokud má být Kupní cena placena Kupujícím při převzetí Zboží, nebo

9.2.2. ve lhůtě uvedené na www.ekopelety.cz v den vytvoření obejdnávky, pokud má být Kupní cena placena bezhotovostním převodem dle článku 8.2.1 těchto Podmínek nebo platební kartou po internetu dle článku 8.2.3 těchto Podmínek.

9.3. Kupující je povinen zaplatit náklady na dopravu a případně vykládku Zboží ve výši a za podmínek uvedených v Ceníku služeb a poplatků.

9.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat či zajistit vykládku Zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným či jiným doručováním a/nebo vykládkou Zboží. To platí i v případě, že původní doprava či vykládka Zboží nebyla pro Kupujícího zpoplatněna. Obdobně platí pro Kupující i povinnost náhrady nákladů na provedenou dopravu či jiné vykonané úkony spojené s dodávkou zboží, která byla Kupujícím zmařena, např. jejím nepřevzetím v dohodnutém termínu.

9.5. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Zboží po dobu delší než 30 dnů od prvního navrženého termínu dodání, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.6. Společně se Zbožím je Prodávající povinen předat Kupujícímu elektronickou cestou veškeré doklady vztahující se ke Zboží.

9.7. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující okamžikem splnění poslední z níže uvedených skutečností:

9.7.1. úplné zaplacení Kupní ceny a Manipulačních poplatků,

9.7.2. převzetí Zboží Kupujícím.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen, (Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno), aby bezprostředně při dodání Zboží překontroloval stav zásilky (počet balíků, poškození obalu, jeho množství a vlastnosti apod.).

10.2. Zjevné vady Zboží je Kupující oprávněn písemně vytknout Prodávajícímu bezprostředně po dodání Zboží. Nesplnění této povinnosti nezbavuje Kupujícího spotřebitele práva vytknout takové vady Zboží i později, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou. Kupujícímu, který není spotřebitelem, však nevzniká nárok vůči Prodávajícímu ze zjevných vad Zboží v případě, že je řádně a včas Prodávajícímu nevytkne.

10.3. Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při předání Zboží Kupujícímu, byť se projeví až později.

10.4. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí a jde-li o Kupujícího spotřebitele, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí pro vady, které jsou zjevné.

10.5. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době do 24 měsíců od převzetí. To se však netýká případů uvedených v ustanovení § 2167 občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje Kupujícímu podnikateli záruku za Zboží.

10.6. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle Prodávajícího.

10.7. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit zvolený způsob vypořádání práva z vad Zboží vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

10.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující spotřebitel právo na:

10.8.1. dodání nového Zboží nebo chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

10.8.2. opravu Zboží,

10.8.3. přiměřenou slevu z Kupní ceny,

10.8.4. odstoupení od Smlouvy se současným vrácením Kupní ceny,

přičemž platí, že volbu některého z uvedených způsobů řešení je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při oznámení vady Zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady Zboží, nejpozději však do 3 dnů.

10.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

10.10. Nemá-li konkrétní Zboží vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady a okolnostem případu nepřiměřené.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

11.1. Podmínky uvedené v tomto článku 11 jsou platné pouze pro Kupující, kteří jsou spotřebiteli. Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu Kupujícímu.

11.2. Kupující spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 a následující občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží.

11.3. Rozhodne-li se Kupující spotřebitel využít práva odstoupit od Smlouvy dle článku 11.2 těchto Podmínek, musí odstoupení od Smlouvy odeslat Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí Zboží.

11.4. Zboží je Kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal. Zboží je Kupující spotřebitel povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu odeslat nebo předat. V případě, že bude vrácené Zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající vrácenou Kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

11.5. Na základě řádného odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu nejpozději do 14 od doručení Zboží Prodávajícímu (případně od okamžiku, kdy Kupující Prodávajícímu prokáže, že Zboží řádně odeslal) vrácena Kupní cena, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit spolu s vrácením Zboží, případně prokázáním o odeslání Zboží. Kupující v této souvislosti učiněním Objednávky potvrzuje, že souhlasí s tím, aby mu byla Kupní cena vrácena bezhotovostním převodem na jím určený bankovní účet i když sám použil k platbě Kupní ceny jiný způsob platby. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že náklady na doručení (vrácení) Zboží Prodávajícímu nese Kupující.

11.6. Jestliže Kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spolu s Kupní cenou Kupujícímu náklady na dodání Zboží (tj., příslušný Manipulační poplatek) pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo („Osobní údaje“) a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím, a to za účelem plnění povinností ze Smlouvy a za účelem využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení).

12.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.

12.3. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů a že je oprávněn svůj souhlas s jejich poskytnutím a zpracováváním kdykoli odvolat.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním a sdělováním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo závodem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího, příp. telefonicky a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího, příp. jejich sdělováním telefonicky.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Internetové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

14.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v těchto Podmínkách výslovně jinak, musí mít písemnou formu a doručení lze provést osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence, nebo e-mailem v případě Prodávajícího na níže uvedenou adresu a v případě Kupujícího na adresu, kterou sdělil Prodávajícímu v Objednávce. Jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem. Jestliže je informace, oznámení nebo sdělení zasláno e-mailem, je považováno za řádně doručené okamžikem obdržení elektronického potvrzení o doručení (resp. odmítnutí příjemce odeslání tohoto potvrzení), nebo v okamžiku odeslání takového oznámení, které nebylo doručeno příjemci jen z důvodů ležících na jeho straně (za takové důvody se považují i např. technické potíže, neoznámení změny adresy apod.) Pokud je však učiněno mimo řádnou pracovní dobu příjemce (sjednanou pro účely tohoto článku: pondělí až pátek – mimo dny pracovního klidu, od 8:00 do 18:00 hodin), je za dobu skutečného doručení považováno 8:00 hodin následujícího pracovního dne. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani následující den po jejím uložení, a to tímto dnem.

14.2. Doručování Prodávajícímu:

Zdeněk Kulda

Stará Huť 491

262 02 Stará Huť

Email: info@ekopelety.cz

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tyto Podmínky a veškeré Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.

15.2. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky s tím, že jejich nové znění se v takovém případě nepoužije na Smlouvy, které byly uzavřeny na základě Objednávky učiněné Kupujícím za účinnosti původního znění Podmínek. Prodávající je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny, a to zveřejněním na Internetových stránkách a spolu s tím je povinen jejich nové úplné znění na Internetových stránkách zveřejnit.

15.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo kterékoli Smlouvy.

15.4. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.

Produkt byl vložen do košíku

Pro výpočet dopravy zadejte PSČ a vyberte z nabídky

Cena dopravy je závislá na množství objednávaného paliva a vzdálenosti pro jeho doručení.